AKTUALNOŚCI WYDARZENIA

Chłapowo. Rajd rowerowy. Koniec sezonu kolarskiego | 14 października

REGULAMIN RAJD ROWEROWY „KONIEC SEZONU KOLARSKIEGO”

1. Cel imprezy:
Popularyzacja aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej, promocja walorów krajobrazowych Powiatu Puckiego oraz stworzenie oferty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej.
2. Termin Rajdu
14 października 2023 r. ZBIÓRKA o godz. 08.45 – Park rowerowy w Chłapowie ul. Ks. Wetta – zapoznanie z regulaminem i zasadami poruszania się rowerami START 9:00
3. Organizatorzy:
Klub Sportowy Klif Chłapowo ul. Gościnna 4 ; 84-120 Chłapowo
Kierownik Rajdu – Dariusz Marzejon tel.501 536 785
4. Trasa rajdu:
Trasy Rajdu Rowerowego zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego
5. Warunki uczestnictwa i zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
1) W celu udziału w imprezie należy zgłosić uczestnictwo w dniu 14.10.2023r o godz. 8:45 Park rowerowy w Chłapowie ul. Ks. Wetta
2) Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie zobowiązuje uczestnika do przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.
3) Warunkiem koniecznym do udziału w rajdzie jest posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4) Uczestnicy zobowiązują się stosować do podstawowych zasad zachowania w ruchu drogowym.
5) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
6) Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru i kasku
7) Uczestnicy imprezy są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem.
8) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) wyznaczone osoby zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
9) Jadąc rzędem w grupach 15 osobowych należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 6-10 m.
10) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
11) Podczas jazdy należy zachować ostrożność, nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
12) Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
13) W czasie rajdu nie należy oddalać się od grupy ani wyjeżdżać poza oznakowane pojazdy porządkowe, otwierające i zamykające peleton rowerowy.
14) Organizator zapewnia:
a) zabezpieczenie medyczne ,
b) odpowiednio oznakowaną i skomunikowaną obsługę porządkową podczas przebiegu rajdu.
15) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
16) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
17) Uczestnicy radu rowerowego startują na własną odpowiedzialność.
18) Udział w rajdzie jest bezpłatny.
19) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.
6. Na trasie bezwzględnie zabrania się:
1) ścigania się – Rajd nie jest wyścigiem !!!
2) korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy,
3) spożywania lub bycia pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
4) wymuszania pierwszeństwa,
5) popisów, brawury, niebezpiecznych manewrów,
6) zaśmiecenia i niszczenia przyrody,
7) używania szklanych pojemników,
8) głośnego zachowywania się,
7. Informacje dodatkowe:
1) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu rajdu oraz modyfikacji tras rajdu w przypadku złych warunków pogodowych.
2) Dla uczestników rajdu na mecie przewidziany jest poczęstunek,.
3) Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4) W trakcie imprezy będą realizowane działania mające na celu promowanie wydarzenia w mediach polegające na nagrywaniu i fotografowaniu przebiegu imprezy. Zdjęcia, nagrania filmowe, powstałe w trakcie imprezy mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach – postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
5) Uczestnicy imprezy biorąc udział w rajdzie rowerowym zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych. Klauzula informacyjna RODO oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wykorzystanie wizerunku są integralną częścią karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisują rodzice lub opiekuni prawni.

Projekt realizowany w ramach Programu Mikro Granty, którego Operatorem Krajowym jest Fundacja Orły Sportu, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *